Վերականգնվող վարկային գիծ (Անշարժ գույքի գրավովԱՄՆ դոլար

1

Վարկի տեսակը

Անշարժ գույքի գրավով վերականգնվող վարկային գիծ

2

Վարկի նպատակը

Բիզնեսի կազմակերպում, ընդլայնմում

3

Վարկի արժույթը

ԱՄՆ դոլար

4

Վարկի առավելագույն չափը

1՝000՝000 -100՝000՝000 ՀՀ դրամին համարեք ԱՄՆ դոլար

(բայց ոչ ավել քան գրավի առարկայի իրացվելի արժեքի  60%-ը)

5

Վարկի վերականգնվող չափը

Վարկի օգտագործված մասը վարկային պայմանագրով սահմանված

պայմաններին համապատասխանելու դեպքում կարող է ամբողջությամբ

վերականգնվել

6

Վարկի անվանական տարեկան

տոկոսադրույքը

14-16 %

7

Վարկի փաստացի տարեկան

տոկոսադրույք

16.01 – 21,60 %

8

Վարկի մարման ժամկետը

60 ամիս

9

Վարկի մարման եղանակը

Ամսական հավասարաչափ կամ մասնակի մարումներով

10

Մարումների հաճախականությունը

Ամսական

11

Վարկի սպասարկման  միանվագ վճար

2 %( Վարկային գծի յուրաքանչյուր օգտագործված մասի համար)

12

Չօգտագործված վարկային գծի վրա հաշվեգրվող տոկոս

1,5%

13

Հայտի ուսումնասիրության վճար

Չի սահմանվում

14

Վարկի ձևակերպման վայրը

Ընկերության գրասենյակ

15

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Մինչև 5`000`000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) բիզնես վարկերի համար  որևէ վճար չի սահմանվում, իսկ 5`000`000 ՀՀ դրամից(կամ համարժեք արտարժույթ) ավել վարկերի համար սահմանվում է Ընկերության չստացված եկամուտների(բաց թողնված օգուտի) փոխհատուցում՝ ժամկետից շուտ մարվող գումարի 1 % չափով։

16

Վարկի ապահովվածության միջոցներ

  • Անշարժ գույք ք.Երևանում, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ընդունելի այլ վայրերում
  • Երաշխավոր (Վարկային կոմիտեի որոշմամբ)

17

Ժամկետանց պարտավորությունների համար նախատեսված տուժանք

Ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով

18

Վարկի ձևակերպման վայրը

Ընկերության գրասենյակ

19

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ

20

Ապահովագրություն

Չի սահմանվում

21

Հնարավոր այլ ծախսեր

  • Նոտարական վավերացման հետ կապված ծախսեր` 20`000 ՀՀ դրամ
  • Անշարժ գույքի պետական կադաստրի հետ կապված ծախսեր` 36՝000ՀՀ դրամ
  • Անշարժ գույքի գնահատման հետ կապված ծախսեր` 15`000-20`000 ՀՀ դրամ, (անհրաժեշտության դեպքում)

22

Վարկի տրամդրման այլ պայմաններ

Վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել(ավելանալ կամ պակասել) վարկային կազմակերպության կողմից յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ, բայց ոչ ավել քան 3 տոկոսային կետով