<ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՎԿ> ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԻԿՐՈՎԱՐԿԵՐ

1

Վարկի նպատակը

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում` ուղված էներգաարդյունավետության բարձրացմանը

2

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ (AMD)

3

Վարկի նվազագույն և

առավելագույն չափը

310`000 — 3`000`000 ՀՀ դրամ

4

Վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույքը

14 %

5

Վարկի փաստացի տարեկան

տոկոսադրույքը

15,68 – 16,59%

6

Վարկի անվանական

տոկոսադրույքի տեսակը

Հաստատուն տոկոսադրույք

7

Վարկի մարման ժամկետը

60 ամիս

8

Վարկի մարման եղանակը

Վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված 6-12 ամիս (Վարկառուի ցանկության դեպքում), տոկոսների վճարումը՝ ամսական:

Արտոնյալ ժամկետից հետո՝ ամբողջությամբ վճարվող անուիտետային կամ մայր գումարի հավասարաչափ ամսական մարումներով

9

Վարկի սպասարկման 

միանվագ վճար

Տրամադրված վարկի  գումարի  1,5%-ը, բայց ոչ պակաս 10`000 ՀՀ դրամից

10

Վարկի սպասարկման ամսեկան վճար

Չի սահմանվում

11

Հայտի ուսումնասիրության վճար

Չի սահմանվում

12

Վարկի ձևակերպման վայրը

Ընկերության գրասենյակ

13

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ

14

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Լրացուցիչ վճարներ չեն գանձվում

15

Ապահովագրություն

Չի սահմանվում

16

Վարկի ապահովվածության

միջոցներ

  • Երաշխավորներ` 1-ից 3 ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ (կախված վարկի չափից),
  • Անշարժ գույքի ձեռքբերման իրավունքը և կառուցապառողի հատուկ հաշվին առկա միջոցները

17

Ժամկետանց պարտավորությունների համար նախատեսված տուժանք

Ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով

18

Վարկավորման

տարածաշրջանը

Հիմնականում ք.Երևան (բացառությամբ՝ ԿԵՆՏՐՈՆ համայնքի), ք.Աբովյան, ք.Էջմիածին, գ. Ջրվեժ, գ. Ձորաղբյուր, գ.Առինջ

19

Այլ պայմաններ

  • Վարկառուն/համավարկառուները պետք է լինեն ՀՀ քաղաքացի
  • Տրամադրված վարկի գումարի նվազագույնը 40 %-ը պետք է ուղղված լինի էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված միջոցառումների, նյութերի/պարագաների ձեռքբերմանը, որից 20%-ը կարող է ուղղվել էներգախնայող կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերմանը