Էքսպրես Կրեդիտ

Մասնակիցներ

Վարկային կազմակերպության 60000 (Վաթսուն հազար) հատ սովորական բաժնետոմսերի (37,0370%) սեփականատեր է հանդիսանում Սուրեն Արզումանյանը, 59999 (Հիսունինը հազար ինը հարյուր իննսունինը) հատ սովորական բաժնետոմսերի (37,0364%) սեփականատեր է հանդիսանում Զարուհի Արզումանյանը, 40001 (Քառասուն հազար մեկ)  հատ սովորական բաժնետոմսերի (24,6919%)  սեփականտեր է հանդիսանում  <<Էրգիր-Ծաղկի>> ՍՊԸ-ն, 1983(Մեկ հազար ինը հարյուր ութսուներեք) հատ արտոնյալ բաժնետոմսերի(1,2240%) սեփականատեր է հանդիսանում Արմեն Արզումանյանը և 17(Տասնյոթ) հատ արտոնյալ բաժնետոմսերի(0,0105%)  սեփականատերեր են հանդիսանում թվով 12 ֆիզիկական և 2 իրավաբանական անձինք։

11.02.2003թ.-ին «Էքսպրես Կրեդիտ ՈւՎԿ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը կազմել է 130՝000՝000  ՀՀ դրամ,  բաժանված 260 հատ սովորական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը 500՝000  ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:

28.04.2003թ.-ին «Էքսպրես Կրեդիտ ՈւՎԿ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը կազմել է 148՝000՝000 ՀՀ դրամ,  բաժանված 2՝960 հատ սովորական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը 50՝000  ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:

04.09.2003թ.-ին «Էքսպրես Կրեդիտ ՈւՎԿ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը կազմել է 150՝000՝000  ՀՀ դրամ,  բաժանված 3՝000 հատ սովորական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը 50՝000  ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:

10.12.2004թ.-ին «Էքսպրես Կրեդիտ ՈւՎԿ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը կազմել է 150՝000՝000  ՀՀ դրամ,  բաժանված 60՝000 հատ սովորական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը 2՝500  ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:

30.12.2004թ.-ին «Էքսպրես Կրեդիտ ՈւՎԿ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը կազմել է 155՝000՝000  ՀՀ դրամ,  բաժանված 60՝000 հատ սովորական և 2՝000 հատ արտոնյալ բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը 2՝500  ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:

21.10.2008թ.-ին «Էքսպրես Կրեդիտ ՈւՎԿ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը կազմել է 305՝000՝000  ՀՀ դրամ,  բաժանված 120՝000 հատ սովորական և 2՝000 հատ արտոնյալ բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը 2՝500  ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:

06.10.2009թ.-ից «Էքսպրես Կրեդիտ ՈւՎԿ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը կազմում է 405՝000՝000  ՀՀ դրամ,  բաժանված 160՝000 հատ սովորական և 2՝000 հատ արտոնյալ բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը 2՝500  ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:

Շահութաբաժինների վճարման ընթացակարգ

Շահութաբաժինների բաշխման մասին որոշումն ընդունվում է ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովի ժամանակ` ժողովին մասնակցող քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

«Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ»  ՓԲԸ 2022թ.-ի  ֆինանսական  արդյունքներով  ստացված   16316.0  հազ. ՀՀ դրամ  շահույթը  վերաբաշխվել  է հետևյալ կերպ`

15716.0 հազ. ՀՀ դրամն  ուղղվել է Ընկերության սովորական բաժնետոմսերի բաժնետերերի  շահաբաժինների  վճարմանը` յուրաքանչյուր  բաժնետոմսի  դիմաց վճարելով   98,22  ՀՀ դրամ,

600,0 հազ.  ՀՀ   դրամն  ուղղվել է Ընկերության արտոնյալ բաժնետոմսերի  բաժնետերերիշահաբաժինների  վճարմանը`  յուրաքանչյուր բաժնետոմսի դիմաց վճարելով 300,0 ՀՀ դրամ:

2021 թվականին շահութաբաժինների վճարում չի նախատեսվել։

«Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ»  ՓԲԸ 2020թ.-ի  ֆինանսական  արդյունքներով  ստացված   177210.0  հազ. ՀՀ դրամ  շահույթը  վերաբաշխվել  է հետևյալ կերպ`

176610.0 հազ. ՀՀ դրամն  ուղղվել է Ընկերության սովորական բաժնետոմսերի բաժնետերերի  շահաբաժինների  վճարմանը` յուրաքանչյուր  բաժնետոմսի  դիմաց վճարելով   1103,81  ՀՀ դրամ,

600,0 հազ.  ՀՀ   դրամն  ուղղվել է Ընկերության արտոնյալ բաժնետոմսերի  բաժնետերերիշահաբաժինների  վճարմանը`  յուրաքանչյուր բաժնետոմսի դիմաց վճարելով 300,0 ՀՀ դրամ:

«Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ»  ՓԲԸ 2019թ.-ի  ֆինանսական  արդյունքներով  ստացված   194,569.0  հազ. ՀՀ դրամ  շահույթը  վերաբաշխվել  է հետևյալ կերպ`

193,969.0 հազ. ՀՀ դրամն  ուղղվել է Ընկերության սովորական բաժնետոմսերի բաժնետերերի  շահաբաժինների  վճարմանը` յուրաքանչյուր  բաժնետոմսի  դիմաց վճարելով   1212,3  ՀՀ դրամ,

600.0 հազ.  ՀՀ   դրամն  ուղղվել է Ընկերության արտոնյալ բաժնետոմսերի  բաժնետերերիշահաբաժինների  վճարմանը`  յուրաքանչյուր բաժնետոմսի դիմաց վճարելով 300,0 ՀՀ դրամ:

Խորհրդի անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի ` նախորդ տարվա ընթացքում Ընկերւթյունից ստացված վարձատրության չափը