Էքսպրես Կրեդիտ

Հիփոթեքային Վարկեր

hipoteq

Հիփոթեքային վարկ ստանալու համար 
մեր ընկերությանը կարող են դիմել այն 
բոլոր ֆիզիկական անձինք, ովքեր ունեն՝

 • ՀՀ-ում բնակության վայր
 • կայուն եկամուտ
 • դրական կամ չեզոք վարկային պատմություն


Ընկերության կողմից վարկի տրամադրման

մերժման հիմքեր կարող են հանդիսանալ
հետևյալ պատճառները՝

 • եկամտի անբավարար չափը
 • տրամադրված տվյալների և փաստաթղթերի անարժանահավատությունը
 • վարկի օգտագործման նպատակների թերհիմնավորումը
 • անշարժ գույքի գնորդն ու վաճառողը միևնույն ընտանիքի անդամներ են
 • բացասական վարկային պատմությունը(Հաճախորդի, նրա հետ փոխկապակցված անձանց կամ Երաշխավոր(ներ)ի
 • այլ պատճառներ

Տեղեկատվություն վարկի
տրամադրման որոշման կայացման մասին

Վարկային պատմություն

Վարկային պատմությունը ցույց է տալիս, թե դուք ինչպես եք կատարել և շարունակում կատարել ձեր բոլոր ֆինանսական պարտավորությունները:

Վարկային պատմությունը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունը՝

 • Ձեր ստացած վարկերը, դրանց քանակը և գումարը, յուրաքանչյուր վարկի տեսակը և ժամկետները,
 • Վարկից բխող մարումների կատարումը (օրինակ՝ արդյո՞ք ժամանակին եք վճարել տոկոսներն ու մայր գումարի մարումները, թե ոչ),
 • Ձեր կողմից այլ մարդկանց տրամադրված երաշխավորությունները, ժամկետանց վարկերի առկայությունը, ինչպես նաև դրանց համար սահմանված տույժ ու տուգանքները,
 • Չվճարված կամ ուշացված կոմունալ վճարները,
 • Վերջին վեց ամսում ձեր ստացած աշխատավարձի միջին չափը: Ի դեպ կարող եք արագ և անվճար հաշվարկել ձեր աշխատավարձի մաքուր մնացորդը կամ հակառակը:

Վարկային պատմությունը չի պարունակում անձնական բնույթի տեղեկատվություն, օրինակ՝

 • Ձեր էթնիկական պատկանելիությունը,
 • Քաղաքական հայացքները և այլ միություններին անդամակցությանը,
 • Նախասիրությունները, uոցիալական վիճակը, կրոնական հայացքները,
 • Ձեր առողջությանը վերաբերող տվյալներ

Ձեր վարկային պատմության մեջ ներառվում են միայն հարցման պահից վերջին 5 տարվա վերաբերյալ տվյալները: Եթե ձեր վարկային պատմության վերաբերյալ հարցում է կատարվում 2015 թվականի օգոստոսին, ապա ձեր վարկային պատմությունում կարտացոլվի տեղեկատվություն միայն 2010 թվականի օգոստոսից սկսած:

Վարկային պատմությունը կարևոր է քանի որ, երբ դուք դիմում եք վարկի համար, բանկը կամ վարկային կազմակերպությունը մինչև ձեզ վարկ տրամադրելու որոշում կայացնելը գնահատում է, թե որքանով եք դուք պատասխանատու որպես վարկառու:

Համաձայն ՀՀ օրենսդրության, ԱՔՌԱ-ն չի կարող հրապարակել տվյալների սուբյեկտի վերաբերյալ որևէ տվյալ առանց վերջինիս համաձայնության (բացառությամբ օրենքով նախատեսված հատուկ դեպքերի): Վարկային զեկույցի հարցում կարող է կատարվել միայն տվյալների սուբյեկտի գրավոր համաձայնության դեպքում: Գրավոր համաձայնությունը կարող է լինել ինչպես առանձին փաստաթուղթ, այնպես էլ ներառված լինել բանկի կամ վարկային կազմակերպության վարկային դիմումի կամ պայմանագրի բովանդակության մեջ:

Վարկային ՍՔՈՐ

Վարկ տրամադրելու նպատակով բանկերը և վարկային կազմակերպությունները դիտարկում են Ձեր վարկային ՍՔՈՐ-ը։

Սքորը Ձեր գնահատականն է, որը գնահատում է Ձեզ որպես վարկառու, ցույց է տալիս, թե որքան պարտաճանաչ վարկառու եք Դուք։
ՍՔՈՐ-ը ձևավորվում է վարկային պատմության հիման վրա, ուստի, եթե նախկինում վարկեր չեք ունեցել, ապա ՍՔՈՐ գնահատական նույնպես չունեք։

Վարկային ՍՔՈՐ-ի նպատակը մեկն է՝ օգնել վարկ տրամադրողներին(բանկերին, վարկային կազմակերպություններին) հասկանալ, թե որքանով է ռիսկային Ձեզ վարկ տալը։ Բարձր ՍՔՈՐ-ը վկայում է ցածր ռիսկի մասին և հակառակը։ Ուստի բարձր ՍՔՈՐ-ը կարող է Ձեզ օգնել ինչպես վարկ ստանալ-չստանալու հարցում, այնպես էլ ազդեցություն ունենալ անվանական տոկոսադրույքի չափի վրա։

Ներկայումս Հայաստանում կիրառվում է ՍՔՈՐ-ի 3 տեսակ։ ԱՔՌԱ վարկային բյուրոն հաշվարկում է ԱՔՌԱ ու ՖԱՅԿՈ ՍՔՈՐ-երը, իսկ բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները օգտվում են դրանցից կամ կիրառում են սեփական սքորինգային համակարգը։

Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՓԲԸ ֆինանսական կազմակերպությունը կիրառում է սեփական սքորինգային համակարգը, որի վրա կարող են ազդել գործող վարկերի քանակը  և գումարը, ժամկետանց օրերի քանակը և գումարը, հարցումների քանակը և այլն։

Վարկային պատմության և ՍՔՈՐ-ի բարելավում

Ինչպես բարելավել վարկային պատմությունը

Եթե արդեն ձևավորել եք «վատ» վարկային պատմություն, ապա միայն «նստել և սպասել», որ անցնի 5 տարի, և ձեր վարկային պատմությունը «մաքրվի» բավարար չէ։ Այդ ամբողջ ընթացքում հարկավոր է.

 • Բացառել ընթացիկ վարկերի գծով պարտավորությունների կատարման նույնիսկ մեկօրյա ուշացումները:
 • Լիովին մարել նախկինում գոյացած ժամկետանց վարկային վճարների ուշացումները:
 • Խուսափել ապագայում անվստահելի անձանց համար երաշխավոր դառնալուց:

Ինչպես բարձրացնել ՍՔՈՐ գնահատականը

ՍՔՈՐ գնահատականը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է նախ շտկել այն նվազելու հիմնական պատճառները։ Մասնավորապես՝ հարկավոր է առաջին իսկ հնարավորության դեպքում արագ մարել գործող ժամկետանց պարտավորությունները։

Ինչպես նաև՝

 • Թեթևացնել վարկային բեռը՝ մարելով գործող վարկերը մասամբ կամ ամբողջությամբ,
 • Մարումները կատարել սահմանված գրաֆիկին համապատասխան՝ բացառելով ուշացումները և ցուցաբերելով ճշտապահ վարքագիծ
 • Նվազեցնել տրված երաշխավորությունները՝ կրճատելով դրանց քանակը, գումարը, ինչպես նաև առկայության դեպքում ապահովելով այս մասով ժամկետանց պարտավորությունների լրիվ մարումը։

Վարկատեսակներ

Վարկավորման պայմաններ

 <ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ  ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՎԿ>  ՓԲԸ  ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ
1Վարկի տեսակըՀիփոթեքային վարկ
2Վարկի նպատակը
 • Բնակելի տուն(բնակարան) ձեռքբերելու նպատակով
 • բնակարանը (բնակելի տունը) վերանորոգելու (վերակառուցելու) նպատակով
 • բնակելի տուն կառուցելու նպատակով
3Վարկի արժույթըՀՀ դրամ (AMD)
4Վարկի չափը5՝000՝000 — 60`000`000 ՀՀ դրամ
5Վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույքը

Ձեռքբերման դեպքում`

 • 13.5 %`  5`000`000 – 35`000`000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում
 • 14,5 %` 35՝000՝001 — 60՝000՝000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում
 • Վերանորոգման դեպքում`
 • 13,5 %`  5`000`000 – 15`000`000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում
 • 14 %`  15՝000՝001 — 35՝000՝000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում
 • 14,5 %`  35՝000՝001 — 60՝000՝000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում
6

Վարկի փաստացի տարեկան

տոկոսադրույքը

 • Ձեռքբերման դեպքում`
 • 15,23 – 16,40%
 • Վերանորոգման դեպքում`
 • 14,82 – 16,27%
7

Վարկի անվանական

տոկոսադրույքի տեսակը

Հաստատուն տոկոսադրույք
8 Վարկի մարման ժամկետը
  • Ա. 60-144 ամիս՝ վերանորոգման վարկերի դեպքում
  • Բ. 144 ամիս՝ ձեռքբերման և կառուցապատման վարկերի դեպքում
  9

  Վարկի ապահովվածության

  միջոցներ

  • Անշարժ գույք ք.Երևանում, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ընդունելի այլ վայրերում
  • Երաշխավոր (Վարկային կոմիտեի որոշմամբ)
  10

  Վարկ/գրավ առավելագույն

  հարաբերակցություն

  92,5 %
  11

  Կանխավճար՝

  բնակարանի(բնակելի տան)

  ձեռքբերման դեպքում

  1. առնվազն 30 %՝   միայն գնվող բնակարանի գրավադրման դեպքում
  2. 10% — 30%՝ եթե բացի գնվող բնակարանից գրավադրվի լրացուցիչ անշարժ գույք
  3. 7,5 %՝ մինչև 30 տարեկան չամուսնացած շահառուների համար, կառուցապատողից բնակարանի ձեռքբերման դեպքում, եթե բացի գնվող բնակարանից գրավադրվի լրացուցիչ անշարժ գույք
  4. առնվազն 10 %՝ եթե  առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն՝ ձեռքբերվող անշարժ գույքի արժեքի 30 %-ի և վարկառուի կողմից կատարված 10 % (կամ ավել) կանխավճարի տարբերության չափով
  5. 7,5 %՝ մինչև 30 տարեկան չամուսնացած շահառուների համար, կառուցապատողից բնակարնի ձեռքբերման դեպքում,  եթե  առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն՝ ձեռքբերվող անշարժ գույքի արժեքի 30 %-ի և վարկառուի կողմից կատարված 7,5 % (կամ ավել) կանխավճարի տարբերության չափով
  12Վարկի մարման եղանակըԱմսական մայր գումարի հավասարաչափ կամ անուիտետային մարումներով
  13Մարումների հաճախականությունըԱմսական
  14Վարկի սպասարկման միանվագ վճարՎարկի գումարի 1 %-ը, բայց ոչ պակաս 75՝000 ՀՀ դրամից
  15Վարկի սպասարկման ամսեկան վճարՉի սահմանվում
  16Հայտի ուսումնասիրությունԱնվճար
  17Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
  18Վարկի տրամադրման եղանակըԱնկանխիկ
  19Վարկի վաղաժամկետ մարումԼրացուցիչ վճարներ չեն գանձվում
  20Ապահովագրություն
  • Անշարժ գույքի ապահովագրություն` վարկի գումարի չափով (0.15%-0.18%)
  • Վարկառուի և համավարկառուների(առկայության դեպքում) ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից` վարկի գումարի չափով (0.15%-0.18%)
  • Չվճարված կանխավճարի ապահովագրություն (1,8%-3%)
  21Ժամկետանց պարտավորությունների համար նախատեսված տուժանքՈւշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամնետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
  22
  • Այլ պայմաններ
  • վարկառուն և համավարկառուն(առկայության դեպքում) պետք է ունենան ՀՀ հաշվառում, եկամտի հիմնական աղբյուրը պետք է լինի ՀՀ-ում, համավարկառու պետք է լինի միևնույն ընտանիքի անդամ
  • միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու երեխաները։
  • ձեռքբերման վարկերի դեպքում անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեքի առավելագույն չափը կարող է կազմել 55 մլն ՀՀ դրամ
  • ձեռքբերման վարկերի դեպքում անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեքի առավելագույն չափը կարող է կազմել 90 մլն ՀՀ դրամ (եթե տրամադրվել է 35`000`001-60`000`000 ՀՀ դրամ վարկ):
  23Հնարավոր այլ ծախսեր
  • նոտարական վավերացման հետ կապված ծախսեր (15`000-25`000 ՀՀ դրամ)
  • անշարժ գույքի պետական կադաստրի հետ կապված ծախսեր (37՝000-85՝000 ՀՀ դրամ)
  • գույքի գնահատում (15`000-25`000 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի տեսակից)

  Փաստաթղթերի ցանկ Ձեռքբերում

  Անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հիմնական ցանկՆախնական փաստաթղթերՎարկային կոմիտեի դրական որոշումից հետո
  Գնորդ
  Դիմումատուի անձնագրի (կամ նույնականացման քարտի) և սոցիալական քարտի պատճենները՝ բնօրինակների  հետ միասին
  Ամուսնության և երեխաների ծննդյան վկայական(ներ)ի պատճեն(ներ)ը բնօրինակ(ներ)ի հետ միասին (առկայության դեպքում)
  Ընտանիքի անդամ(ներ)ի անձնագր(եր)ի (կամ նույնականացման քարտ(եր)ի) պատճեն(ներ)ը՝ բնօրինակ(ներ)ի հետ միասին
  Երաշխավոր(ներ)ի անձնագր(եր)ի (կամ նույնականացման քարտ(եր)ի) պատճեն(ներ)ը՝ բնօրինակ(ներ)ի հետ միասին
  Տեղեկանք աշխատավայրից զբաղեցված պաշտոնի և աշխատավարձի չափի վերաբերյալ դիմումատուի, ընտանիքի անդամների և երաշխավոր(ներ)ի) /Ընկերության կողմից ընդունելի ձևով/Տրվում է ներրկայացնելու <<Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ>> ՓԲԸ, նշումով Գլխավոր հաշվապահի և տօրենի ստորագրությամբ ու կնիքով
  Այլ եկամուտը հիմնավորող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
  Դիմումատուի և երաշխավոր(ներ)ի վերջին կոմունալ վճարումների կտրոնները
  Այլ սեփականության վկայական և տեխ. անձնագիր (առկայության դեպքում)
  Դիմումատուի, գրավատու(ներ)ի և երաշխավոր(ներ)ի էլեկտրոնային հասցեները  (e-mail)
  Գործող վարկային պայմանագր(եր)ի պատճեն(ներ)ը (մասնագետի պահանջով)
  Գրավադրվող գույքի գնահատման եզրակացություն (ըստ անհրաժեշտության)
  Վաճառող
  Վաճառող(ներ)ի անձնագր(եր)ի (կամ նույնականացման քարտ(եր)ի) պատճեն(ներ)ը` բնօրինակ(ներ)ի հետ միասին
  Ամուսնության (ամուսնալուծության, կնոջ/ամուսնու մահվան վկայականի) պատճենը (առկայության դեպքում)
  Վաճառվող անշարժ գույքի սեփականության վկայականի և տրամադրման հիմք(եր)ի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին
  Գրավի առարկայի գույքահարկի վճարման անդորրագիրը
  Տեղեկանք գրավադրվող անշարժ գույքի հասցեում հաշվառվածների վերաբերյալ(Ձև 3, չի վերադարձվում)
  Տեղեկանք անշարժ գույքի Կադաստրից, որ որպես գրավ առաջարկվող անշարժ գույքը կալանքի, արգելանքի, գրավի տակ չէ, վարձակալությամբ հանձնված չէ, և դրա պատճենը(Չի վերադարձվում)
  Այլ փաստթղթեր (մասնագետի պահանջով)
  Յուրաքանչյուր կոնկրետ վարկի դեպքում Ընկերության վարկային մասնագետը կարող է փոփոխություն մտցնել վերը նշված պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների հիմնական ցանկում։hեռ՝ 010 -57-21-71ecredit.aminfo@expresscredit.am

  Փաստաթղթերի ցանկ Վերանորոգում

   Անշարժ գույքի գրավադրմամբ վերանորոգման նպատակով վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հիմնական ցանկՆախնական փաստաթղթերՎարկային կոմիտեի դրական որոշումից հետո
  Դիմումատուի անձնագրի (կամ նույնականացման քարտի) և սոցիալական քարտի պատճենները՝ բնօրինակների  հետ միասին 
  Ամուսնության և երեխաների ծննդյան վկայական(ներ)ի պատճեն(ներ)ը բնօրինակ(ներ)ի հետ միասին (առկայության դեպքում)
  Ընտանիքի անդամ(ներ)ի անձնագր(եր)ի (կամ նույնականացման քարտ(եր)ի) պատճեն(ներ)ը՝ բնօրինակ(ներ)ի հետ միասին
  Գրավի սեփականատիրոջ(սեփականատերերի) անձը հաստատող փաստաթղթեր (մասնագետի պահանջով)(Անձնագրեր, ամուսնության վկայականի և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ բնօրինակները և պատճենները) 
  Երաշխավոր(ներ)ի անձնագր(եր)ի (կամ նույնականացման քարտ(եր)ի) պատճեն(ներ)ը՝ բնօրինակ(ներ)ի հետ միասին
  Որպես գրավ առաջարկվող անշարժ գույքի սեփականության վկայականի և տրամադրման հիմք(եր)ի պատճենները 
  Տեղեկանք աշխատավայրից զբաղեցված պաշտոնի և աշխատավարձի չափի վերաբերյալ դիմումատուի, ընտանիքի անդամների և երաշխավոր(ներ)ի) /Ընկերության կողմից ընդունելի ձևով/Տրվում է ներրկայացնելու <<Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ>> ՓԲԸ, նշումով Գլխավոր հաշվապահի և տօրենի ստորագրությամբ ու կնիքով 
  Այլ եկամուտը հիմնավորող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
  Վերանորոգման աշխատանքների նախահաշիվ
  Դիմումատուի և երաշխավոր(ներ)ի վերջին կոմունալ վճարումների կտրոնները
  Այլ սեփականության վկայական և տեխ. անձնագիր (առկայության դեպքում)
  Դիմումատուի, գրավատու(ներ)ի և երաշխավոր(ներ)ի էլեկտրոնային հասցեները  (e-mail)
  Գործող վարկային պայմանագր(եր)ի պատճեն(ներ)ը (մասնագետի պահանջով)
  Գրավի առարկայի գույքահարկի վճարման անդորրագիրը
  Տեղեկանք գրավադրվող անշարժ գույքի հասցեում հաշվառվածների վերաբերյալ(Ձև 3, չի վերադարձվում)
  Տեղեկանք անշարժ գույքի Կադաստրից, որ որպես գրավ առաջարկվող անշարժ գույքը կալանքի, արգելանքի, գրավի տակ չէ, վարձակալությամբ հանձնված չէ, և դրա պատճենը(Չի վերադարձվում) 
  Գրավադրվող գույքի գնահատման եզրակացություն (ըստ անհրաժեշտության) 
  Այլ փաստթղթեր (մասնագետի պահանջով) 
   Յուրաքանչյուր կոնկրետ վարկի դեպքում Ընկերության վարկային մասնագետը կարող է փոփոխություն մտցնել վերը նշված պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների հիմնական ցանկում։hեռ՝ 010 -57-21-71ecredit.aminfo@expresscredit.am

  Տեղեկատվական ամփոփագիր

  Ընդհանուր դրույթներ

  Ընդհանուր դրույթներ

  Քաղվածքների, տեղեկանքների և լրացուցիչ ծառայությունների սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամաբ՝ https://ecredit.am/lracucich-tsarayutyunneri-sakagner/։

  Վարկի տոկոսադրույքները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Հաճախորդի համար տոկոսագումարները, վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է օգտագործելով հետևյալ բանաձևը։

  որտեղ`

   

  A – վարկի սկզբնական գումարը

  n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը

  N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը

  Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը

  Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով

  i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը։

  Վաղաժամկետ մարում

  Հաճախորդն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու վարկային պայմանագիրը դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե վարկային պայմանագրով ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ (մտածելու ժամանակ): Այդ դեպքում հաճախորդը պարտավոր է վարկի գումարն օգտագործելու համար Վարկային կազմակերպությանը վճարել տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են վարկային պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան: Վարկային պայմանագրի լուծման հետ կապված որևէ այլ հատուցում հաճախորդից պահանջվել չի կարող:

  Հաճախորդն իրավունք ունի վարկային պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարել (մարել)՝ անկախ այն հանգամանքից, թե նման իրավունք վարկային պայմանագրով նախատեսված է, թե ոչ:

  Վարկային պայմանագրով ունեցած պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարելու (մարելու) դեպքում համամասնորեն կնվազեցվի/կվերադարձվի վարկավորման ընդհանուր ծախսը, այդ թվում՝ վարկային պայմանագրի համաձայն վճարման ենթակա ընդհանուր տոկոսագումարը և կրեդիտի տրամադրման վճարը:

  Վարկային հայտի որոշման և վարկի տրամադրման ժամանակահատվածը

  Վարկային հայտի պատասխանը տրամադրվում է 1-2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ վարկը հաստատվելուց հետո տրչամադրվում է առավելգույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում(կախված վարկատեսակից)։

  Տույժեր և տուգանքներ

  Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Վարկային կազմակերպությանը վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13%-ի չափով՝ ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար:

  Ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումները իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ` — տույժ/տուգանք — տոկոսագումար — մայր գումար:

  Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ սահմանված չեն:

  Երաշխավորության վերաբերյալ բացատրական տեղեկատվություն

  Եթե վարկառուն չկատարի իր պարտավորությունները, ապա երաշխավորն է վճարելու նրա փոխարեն, վատանալու է նաև երաշխավորի վարկային պատմությունը և հնարավոր է՝ երաշխավորը զրկվի իր սեփական գույքից:

  Երաշխավորն իրավունք ունի՝

  • Ցանկացած ժամանակ Վարկային կազմակերպությունից պահանջել տեղեկատվություն վարկի մնացորդի չափի մասին,
  • Վարկառուից հետ ստանալու իր կողմից վարկի համար վճարած գումարները, ինչպես նաև վարկառուի փոխարեն կրած այլ վնասները:

  Գրավի գնահատում

  Գրավադրվող անշարժ և շարժական գույքը ենթակա է գնահատման Վարկային կազմակերպության հետ համագործակցող գույքի գնահատում իրականացնող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից: Գնահատող ընկերության ընտրությունը կատարվում է հաճախորդի կողմից: Գույքի շուկայական/իրացվելի արժեքի գնահատման հաշվետվությունը վավեր է տրման օրվանից 2 ամսվա ընթացքում: Անհրաժեշտության դեպքում (օրինակ՝ շուկայում գների փոփոխություն) կարող է պահանջվել լրացուցիչ գնահատում:

  Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

  Վարկային կազմակերպությունը կարող է պահանջել գրավադրվող գույքի ապահովագրություն` ելնելով ֆինանսավորման նպատակից, գործարքից կամ գրավադրվող գույքի նկարագրից:

  Ավտոտրանսպորտային միջոցների գրավադրման դեպքում կիրառվում է Կասկո ապահովագրություն:

  Ապահովագրությունն իրականացվում է գնահատված շուկայական արժեքի չափով` ֆինանսավորման ամբողջ ժամանակահատվածի համար (եթե Վարկային կազմակերպության որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ), Վարկային կազմակերպության հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերության կողմից:

  Ձեր գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք ձեր տոկոսագումարների և մայր գումարի մարումները:

  Վարկային պարտավորությունների չկատարման և գրավի հաշվին վարկային պարտավորությունները մարելու դեպքում՝ գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պարտավորությունների մարում վարկառուի և/կամ երաշխավորի(ների)/համավարկառուի/ների/ այլ գույքի հաշվին:

  ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ պահանջները բավարարելու նպատակով գրավ դրված գույքի նկատմամբ արտադատական կարգով բռնագանձում կարող է տարածվել ԳՐԱՎԱՏՈՒԻ՝ Գրավի պայմանագրով, և ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ՝ Վարկային պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն իրենց պատասխանատվության շրջանակներում չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու դեպքում’ սույն կանոնների 2-4 կետերի համաձայն:

  Արտադատական կարգով գրավադրված գույքն իրացվում է, եթե Գրավի պայմանագրով ԳՐԱՎԱՏՈՒՆ տալիս է իր համաձայնությունը և իրավունք է վերապահում ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻՆ սույն կանոնների 1 կետում նշված բռնագանձման հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում գրավադրված անշարժ գույքն իրացնել առանց դատարան դիմելու և իրացման հաշվին բավարարել գրավով ապահովված պահանջն ամբողջ ծավալով, ինչպես նաև՝ գրավադրված անշարժ գույքն առանց դատարան դիմելու հիմնական պարտավորության համապատասխան չափի դիմաց ի սեփականություն հանձնել ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻՆ կամ վերջինիս կողմից նշված անձին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

  Սույն կանոնների 1 կետում նշված բռնագանձման հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒՆ գրավոր՝ պատշաճ ձևով ծանուցում է ԳՐԱՎԱՏՈՒԻՆ գրավադրված անշարժ գույքի վրա բռնագանձում տարածելու մասին (բռնագանձման ծանուցում): Բռնագանձման ծանուցումը ԳՐԱՎԱՏՈՒԻՆ հանձնելուց երկու ամիս հետո ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒՆ իրավունք ունի ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 195 հոդվածի պահպանմամբ ԳՐԱՎԱՏՈՒԻ անունից իրացնելու գրավադրված գույքն ուղղակի վաճառքի կամ հրապարակային սակարկությունների միջոցով՝ «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:

  Բռնագանձման ծանուցումը ԳՐԱՎԱՏՈՒԻՆ հանձնելուց երկու ամսվա ընթացքում ԳՐԱՎԱՏՈՒՆ պարտավորվում է գրավադրված գույքը հանձնել ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻՆ:

  Գրավադրված գույքի իրացման գործընթացի տևողությունը չի կարող հիմք հանդիսանալ Վարկային պայմանագրով ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ նկատմամբ ստանձնած ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ պարտավորությունների աճի դադարեցման համար: Ընդ որում՝ գրավի առարկայի իրացման գումարի հաշվին մարվում են գրավի առարկայի իրացման օրվա դրությամբ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ նկատմամբ ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ ունեցած ողջ պահանջներն իրենց ամբողջ ծավալով, իսկ գրավի հաշվին պահանջը չբավարարվելու դեպքում՝ մնացորդ գումարները կարող են բռնագանձվել ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ այլ գույքից:

  ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ պահանջները բավարարելու նպատակով գրավ դրված գույքի նկատմամբ դատական կարգով բռնագանձում կարող է տարածվել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

  ՀԻՇԵՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ:

   Վարկային հայտի որոշման և վարկի տրամադրման ժամանակահատվածը

  Վարկային հայտի պատասխանը տրամադրվում է 1-2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ վարկը հաստատվելուց հետո տրչամադրվում է առավելգույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում(կախված վարկատեսակից)։

  Վարկավորման պայմաններ

   ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ՄԱՏՉԵԼԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ
   1Վարկի տեսակը«Մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին» պետական նպատակային ծրագրի շրջանակներում անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող հիփոթեքային վարկ
   2Վարկի նպատակըբնակարանի (բնակելի տան) ձեռքբերում բնակության նպատակով
  3Վարկի արժույթըՀՀ դրամ (AMD)
  4Վարկի նվազագույն ևառավելագույն չափը
  1. 5՝000՝000 – 22`500`000  ՀՀ դրամ՝ երկրորդային շուկայից անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկերի դեպքում;  ձեռքբերվող անշարժ գույքի մինչև 70%)
  2. 5՝000՝000 — 27՝750՝000 ՀՀ դրամ՝ առաջնային շուկայից (կառուցապատողից) անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկերի դեպքում; ձեռքբերվող անշարժ գույքի մինչև 80%)
   5Վարկի անվանականտարեկան տոկոսադրույքը
  • 8%, որից  2% -ը սուբսիդավորվում է ՀՀ ֆին. Նախարարության կողմից, ք.Երևանում բնակարանի(բնակելի տան) ձեռքբերման դեպքում
  • 7%, որից 4%-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ ֆին. Նախարարության կողմից,    ՀՀ մարզերում բնակարանի (բնակելի տան) ձեռքբերման դեպքում
  • 7.5 % (առաջնային շուկայից՝ կառուցապատողից անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկերի դեպքում, որը չի սուբսիդավորվում)
  6Վարկի փաստացիտարեկան տոկոսադրույքը
  • 9,09-9,85% (սուբսիդավորման դեպքում՝ 6,91-7,63%) ք.Երևանում բնակարանի ձեռքբերման դեպքում
  • 8,01-8,73% (սուբսիդավորման դեպքում՝ 3,72-4,39%) ՀՀ մարզերում բնակարանի ձեռքբերման դեպքում
  • 8,51-9,29% առաջնային շուկայից բնակարանի ձեռքբերման դեպքում
  7Վարկի անվանականտոկոսադրույքի տեսակըՀաստատուն տոկոսադրույք
  8Վարկի մարման ժամկետը120 — 144 ամիս
  9Վարկի ապահովվածությանմիջոցներ
  • Անշարժ գույք ք.Երևանում, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ընդունելի այլ վայրերում
  • Երաշխավոր (Վարկային կոմիտեի որոշմամբ)
  10Վարկ/գրավ առավելագույնհարաբերակցություն92,5 %
  11Ձեռքբերվող անշարժ գույքի առավելագույն արժեքը
  1. Ձեռքբերման արժեքը` ոչ ավելի, քան 25 միլիոն ՀՀ դրամ և միևնույն ժամանակ գնահատված շուկայական արժեքը` ոչ ավելի, քան 26 միլիոն ՀՀ դրամը (երկրորդային շուկայից ձեռքբերելու դեպքում)
  2. Ձեռքբերման արժեքը` ոչ ավելի, քան 30 միլիոն ՀՀ դրամ և միևնույն ժամանակ գնահատված շուկայական արժեքը` ոչ ավելի, քան 31 միլիոն ՀՀ դրամը (առաջնային շուկայից՝ կառուցապատողից ձեռքբերելու դեպքում)Ձեռքբերվող անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված արժեքները համեմատվում են ՀՀ Ազգային Վիճակագրական Ծառայության կողմից հրապարակվող անշարժ գույքի միջին գների հետ (վերջին հրապարակված տվյալների հետ)`հաշվի առնելով բնակարանի մակերեսը և գտնվելու վայրը։ Մասնավորապես, բնակարանի մակերեսի և տվյալ տարածքի համար մեկ քառակուսիմետրի միջին արժեքի արտադրյալը չպետք է գերազանցի համապատասխանաբար 26 միլիոն և 31 միլիոն ՀՀ դրամը:
  12Կանխավճար1. առնվազն 30%  ՀՀ Երևան քաղաքում և մարզերում տրամադրվող վարկերի համար (երկրորդային շուկայից անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում)* տրամադրված վարկերի համար կանխավճարը կարող է կազմել 10%, եթե`
  • բացի ձեռքբերվող անշարժ գույքից գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք: Ընդ որում, տրամադրվող վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված բոլոր անշարժ գույքերի արժեքի 70%-ը, բայց ոչ ավել քան 22՝500`000 ՀՀ դրամը` անկախ գրավադրված բոլոր անշարժ գույքերի արժեքից, կամ
  • բացի ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավից,  վարկ ստանալու դիմումը ներկայացնելու պահին տրամադրվում է նաև երաշխավորություն ՀՀ խոշոր հարկատուների ցուցակում ընդգրկված 1-300 տեղերը զբաղեցնող ձեռնարկությունների (կազմակերպությունների) կողմից, կամ
  • առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն՝ ձեռքբերվող անշարժ գույքի արժեքի 30 %-ի և վարկառուի կողմից կատարված 10 % (կամ ավել) կանխավճարի տարբերության չափով:
  2. առնվազն 20%  ՀՀ Երևան քաղաքում և մարզերում տրամադրվող վարկերի համար (առաջնային շուկայից՝ կառուցապատողից անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում)
  * տրամադրված վարկերի համար կանխավճարը կարող է կազմել 7,5 %, եթե`
  • բացի ձեռքբերվող անշարժ գույքից գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք: Ընդ որում, տրամադրվող վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված բոլոր անշարժ գույքերի արժեքի 80%-ը, բայց ոչ ավել քան 27`750`000 ՀՀ դրամը` անկախ գրավադրված բոլոր անշարժ գույքերի արժեքից, կամ
  • բացի ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավից,  վարկ ստանալու դիմումը ներկայացնելու պահին տրամադրվում է նաև երաշխավորություն ՀՀ խոշոր հարկատուների ցուցակում ընդգրկված 1-300 տեղերը զբաղեցնող ձեռնարկությունների(կազմակերպությունների) կողմից, կամ
  • առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն՝ ձեռքբերվող անշարժ գույքի արժեքի 20 %-ի և վարկառուի կողմից կատարված 7,5  % (կամ ավել) կանխավճարի տարբերության չափով:
  13Վարկի մարման եղանակըԱմսական անուիտետային մարումներ
  14Մարումների հաճախականությունըԱմսական
  15Վարկի սպասարկմանմիանվագ վճարՎարկի գումարի  1%-ը, բայց ոչ պակաս  50՝000 ՀՀ դրամից
  16Վարկի սպասարկման ամսեկան վճարՉի սահմանվում
  17Հայտի ուսումնասիրությունԱնվճար
  18Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
   19Վարկի տրամադրմանեղանակըԱնկանխիկ
  20Վարկի վաղաժամկետմարումԼրացուցիչ վճարներ չեն գանձվում
  21Ապահովագրություն
  • ձեռքբերվող անշարժ գույքի ապահովագրություն` վարկի գումարի չափով (0,15%-0,18%)
  • վարկառուի և համավարկառուների(առկայության դեպքում) ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից` վարկի գումարի չափով (0,15%-0,18%)
  • չվճարված կանխավճարի ապահովագրություն(1,8%-2%)
  22Ժամկետանցպարտավորություններիհամար նախատեսվածտուժանքՈւշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
  23Այլ պայմաններ1. Վարկառու կարող են լինել`
  • ՀՀ քաղաքացի կամ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձ, ում ամուսինը հանդիսանում է ՀՀ քաղաքացի, և միևնույն ժամանակ նրանց գումարային տարիքը չի գերազանցում 70-ը
  • 18-35 (ներառյալ) տարեկան ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ, առնվազն մեկ երեխա ունեցող և ամուսին չունեցող միայնակ ծնողները
  2.Վարկառուի և համավարկառուի(առկայության դեպքում) ընդհանուր ամսական զուտ եկամուտը չպետք է գերազանցի 800՝000 ՀՀ դրամը3. Եթե ամուսիններից որևէ մեկն ունի սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող բնակելի անշարժ գույք, ապա այդ հասցեում հաշվառված անձանց 1 շնչի հաշվով բաժնեմասը չպետք է գերազանցի 18 քմ:4. Վարկ/գրավ գործակցի հաշվարկման ժամանակ պետք է հիմք ընդունել անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված արժեքներից նվազագույնը5. Կանխավճարի ապահովագրությունը կդադարի գործել այն պահից, երբ վարկ գրավ հարաբերակցությունը կկազմի 70 % երկրորդային շուկայից բնակարանի ձեռքբերման դեպքում և 80 %՝  առաջնային շուկայից(կառուցապատողից) բնակարանի ձեռքբերման դեպքում:
  24Հնարավոր այլ ծախսեր
  • Նոտարական վավերացման հետ կապված ծախսեր (15`000-25`000 ՀՀ դրամ)
  • Անշարժ գույքի պետական կադաստրի հետ կապված ծախսեր (37՝000-85՝000 ՀՀ դրամ)
  • Գույքի գնահատում( 15`000-20`000 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի տեսակից)

  Փաստաթղթերի ցանկ

  Անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հիմնական ցանկՆախնական փաստաթղթերՎարկային կոմիտեի դրական որոշումից հետո
  Գնորդ
  Դիմումատուի անձնագրի (կամ նույնականացման քարտի) և սոցիալական քարտի պատճենները՝ բնօրինակների  հետ միասին
  Ամուսնության և երեխաների ծննդյան վկայական(ներ)ի պատճեն(ներ)ը բնօրինակ(ներ)ի հետ միասին (առկայության դեպքում)
  Ընտանիքի անդամ(ներ)ի անձնագր(եր)ի (կամ նույնականացման քարտ(եր)ի) պատճեն(ներ)ը՝ բնօրինակ(ներ)ի հետ միասին
  Երաշխավոր(ներ)ի անձնագր(եր)ի (կամ նույնականացման քարտ(եր)ի) պատճեն(ներ)ը՝ բնօրինակ(ներ)ի հետ միասին
  Տեղեկանք աշխատավայրից զբաղեցված պաշտոնի և աշխատավարձի չափի վերաբերյալ դիմումատուի, ընտանիքի անդամների և երաշխավոր(ներ)ի) /Ընկերության կողմից ընդունելի ձևով/Տրվում է ներրկայացնելու <<Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ>> ՓԲԸ, նշումով Գլխավոր հաշվապահի և տօրենի ստորագրությամբ ու կնիքով
  Այլ եկամուտը հիմնավորող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
  Դիմումատուի և երաշխավոր(ներ)ի վերջին կոմունալ վճարումների կտրոնները
  Այլ սեփականության վկայական և տեխ. անձնագիր (առկայության դեպքում)
  Դիմումատուի, գրավատու(ներ)ի և երաշխավոր(ներ)ի էլեկտրոնային հասցեները  (e-mail)
  Գործող վարկային պայմանագր(եր)ի պատճեն(ներ)ը (մասնագետի պահանջով)
  Գրավադրվող գույքի գնահատման եզրակացություն (ըստ անհրաժեշտության)
  Վաճառող
  Վաճառող(ներ)ի անձնագր(եր)ի (կամ նույնականացման քարտ(եր)ի) պատճեն(ներ)ը` բնօրինակ(ներ)ի հետ միասին
  Ամուսնության (ամուսնալուծության, կնոջ/ամուսնու մահվան վկայականի) պատճենը (առկայության դեպքում)
  Վաճառվող անշարժ գույքի սեփականության վկայականի և տրամադրման հիմք(եր)ի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին
  Գրավի առարկայի գույքահարկի վճարման անդորրագիրը
  Տեղեկանք գրավադրվող անշարժ գույքի հասցեում հաշվառվածների վերաբերյալ(Ձև 3, չի վերադարձվում)
  Տեղեկանք անշարժ գույքի Կադաստրից, որ որպես գրավ առաջարկվող անշարժ գույքը կալանքի, արգելանքի, գրավի տակ չէ, վարձակալությամբ հանձնված չէ, և դրա պատճենը(Չի վերադարձվում)
  Այլ փաստթղթեր (մասնագետի պահանջով)
  Յուրաքանչյուր կոնկրետ վարկի դեպքում Ընկերության վարկային մասնագետը կարող է փոփոխություն մտցնել վերը նշված պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների հիմնական ցանկում։hեռ՝ 010 -57-21-71ecredit.aminfo@expresscredit.am

  Տեղեկատվական ամփոփագիր

  Ընդհանուր դրույթներ

  Ընդհանուր դրույթներ

  Քաղվածքների, տեղեկանքների և լրացուցիչ ծառայությունների սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամաբ՝ https://ecredit.am/lracucich-tsarayutyunneri-sakagner/։

  Վարկի տոկոսադրույքները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Հաճախորդի համար տոկոսագումարները, վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է օգտագործելով հետևյալ բանաձևը։

  որտեղ`

   

  A – վարկի սկզբնական գումարը

  n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը

  N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը

  Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը

  Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով

  i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը։

  Վաղաժամկետ մարում

  Հաճախորդն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու վարկային պայմանագիրը դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե վարկային պայմանագրով ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ (մտածելու ժամանակ): Այդ դեպքում հաճախորդը պարտավոր է վարկի գումարն օգտագործելու համար Վարկային կազմակերպությանը վճարել տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են վարկային պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան: Վարկային պայմանագրի լուծման հետ կապված որևէ այլ հատուցում հաճախորդից պահանջվել չի կարող:

  Հաճախորդն իրավունք ունի վարկային պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարել (մարել)՝ անկախ այն հանգամանքից, թե նման իրավունք վարկային պայմանագրով նախատեսված է, թե ոչ:

  Վարկային պայմանագրով ունեցած պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարելու (մարելու) դեպքում համամասնորեն կնվազեցվի/կվերադարձվի վարկավորման ընդհանուր ծախսը, այդ թվում՝ վարկային պայմանագրի համաձայն վճարման ենթակա ընդհանուր տոկոսագումարը և կրեդիտի տրամադրման վճարը:

  Վարկային հայտի որոշման և վարկի տրամադրման ժամանակահատվածը

  Վարկային հայտի պատասխանը տրամադրվում է 1-2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ վարկը հաստատվելուց հետո տրչամադրվում է առավելգույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում(կախված վարկատեսակից)։

  Տույժեր և տուգանքներ

  Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Վարկային կազմակերպությանը վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13%-ի չափով՝ ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար:

  Ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումները իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ` — տույժ/տուգանք — տոկոսագումար — մայր գումար:

  Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ սահմանված չեն:

  Երաշխավորության վերաբերյալ բացատրական տեղեկատվություն

  Եթե վարկառուն չկատարի իր պարտավորությունները, ապա երաշխավորն է վճարելու նրա փոխարեն, վատանալու է նաև երաշխավորի վարկային պատմությունը և հնարավոր է՝ երաշխավորը զրկվի իր սեփական գույքից:

  Երաշխավորն իրավունք ունի՝

  • Ցանկացած ժամանակ Վարկային կազմակերպությունից պահանջել տեղեկատվություն վարկի մնացորդի չափի մասին,
  • Վարկառուից հետ ստանալու իր կողմից վարկի համար վճարած գումարները, ինչպես նաև վարկառուի փոխարեն կրած այլ վնասները:

  Գրավի գնահատում

  Գրավադրվող անշարժ և շարժական գույքը ենթակա է գնահատման Վարկային կազմակերպության հետ համագործակցող գույքի գնահատում իրականացնող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից: Գնահատող ընկերության ընտրությունը կատարվում է հաճախորդի կողմից: Գույքի շուկայական/իրացվելի արժեքի գնահատման հաշվետվությունը վավեր է տրման օրվանից 2 ամսվա ընթացքում: Անհրաժեշտության դեպքում (օրինակ՝ շուկայում գների փոփոխություն) կարող է պահանջվել լրացուցիչ գնահատում:

  Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

  Վարկային կազմակերպությունը կարող է պահանջել գրավադրվող գույքի ապահովագրություն` ելնելով ֆինանսավորման նպատակից, գործարքից կամ գրավադրվող գույքի նկարագրից:

  Ավտոտրանսպորտային միջոցների գրավադրման դեպքում կիրառվում է Կասկո ապահովագրություն:

  Ապահովագրությունն իրականացվում է գնահատված շուկայական արժեքի չափով` ֆինանսավորման ամբողջ ժամանակահատվածի համար (եթե Վարկային կազմակերպության որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ), Վարկային կազմակերպության հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերության կողմից:

  Ձեր գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք ձեր տոկոսագումարների և մայր գումարի մարումները:

  Վարկային պարտավորությունների չկատարման և գրավի հաշվին վարկային պարտավորությունները մարելու դեպքում՝ գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պարտավորությունների մարում վարկառուի և/կամ երաշխավորի(ների)/համավարկառուի/ների/ այլ գույքի հաշվին:

  ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ պահանջները բավարարելու նպատակով գրավ դրված գույքի նկատմամբ արտադատական կարգով բռնագանձում կարող է տարածվել ԳՐԱՎԱՏՈՒԻ՝ Գրավի պայմանագրով, և ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ՝ Վարկային պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն իրենց պատասխանատվության շրջանակներում չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու դեպքում’ սույն կանոնների 2-4 կետերի համաձայն:

  Արտադատական կարգով գրավադրված գույքն իրացվում է, եթե Գրավի պայմանագրով ԳՐԱՎԱՏՈՒՆ տալիս է իր համաձայնությունը և իրավունք է վերապահում ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻՆ սույն կանոնների 1 կետում նշված բռնագանձման հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում գրավադրված անշարժ գույքն իրացնել առանց դատարան դիմելու և իրացման հաշվին բավարարել գրավով ապահովված պահանջն ամբողջ ծավալով, ինչպես նաև՝ գրավադրված անշարժ գույքն առանց դատարան դիմելու հիմնական պարտավորության համապատասխան չափի դիմաց ի սեփականություն հանձնել ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻՆ կամ վերջինիս կողմից նշված անձին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

  Սույն կանոնների 1 կետում նշված բռնագանձման հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒՆ գրավոր՝ պատշաճ ձևով ծանուցում է ԳՐԱՎԱՏՈՒԻՆ գրավադրված անշարժ գույքի վրա բռնագանձում տարածելու մասին (բռնագանձման ծանուցում): Բռնագանձման ծանուցումը ԳՐԱՎԱՏՈՒԻՆ հանձնելուց երկու ամիս հետո ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒՆ իրավունք ունի ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 195 հոդվածի պահպանմամբ ԳՐԱՎԱՏՈՒԻ անունից իրացնելու գրավադրված գույքն ուղղակի վաճառքի կամ հրապարակային սակարկությունների միջոցով՝ «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:

  Բռնագանձման ծանուցումը ԳՐԱՎԱՏՈՒԻՆ հանձնելուց երկու ամսվա ընթացքում ԳՐԱՎԱՏՈՒՆ պարտավորվում է գրավադրված գույքը հանձնել ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻՆ:

  Գրավադրված գույքի իրացման գործընթացի տևողությունը չի կարող հիմք հանդիսանալ Վարկային պայմանագրով ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ նկատմամբ ստանձնած ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ պարտավորությունների աճի դադարեցման համար: Ընդ որում՝ գրավի առարկայի իրացման գումարի հաշվին մարվում են գրավի առարկայի իրացման օրվա դրությամբ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ նկատմամբ ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ ունեցած ողջ պահանջներն իրենց ամբողջ ծավալով, իսկ գրավի հաշվին պահանջը չբավարարվելու դեպքում՝ մնացորդ գումարները կարող են բռնագանձվել ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ այլ գույքից:

  ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ պահանջները բավարարելու նպատակով գրավ դրված գույքի նկատմամբ դատական կարգով բռնագանձում կարող է տարածվել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

  ՀԻՇԵՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ:

   Վարկային հայտի որոշման և վարկի տրամադրման ժամանակահատվածը

  Վարկային հայտի պատասխանը տրամադրվում է 1-2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ վարկը հաստատվելուց հետո տրչամադրվում է առավելգույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում(կախված վարկատեսակից)։

  Վարկավորման պայմաններ

  1Վարկի տեսակը<Ազգային հիփոթեքային ընկերություն ՎՎԿ> ՓԲ Ընկերության կողմից տրամադրվող բնակարանային միկրովարկ
  2Վարկի նպատակըԲնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում` ուղված էներգաարդյունավետության բարձրացմանը
  3Վարկի արժույթըՀՀ դրամ (AMD)
  4Վարկի նվազագույն ևառավելագույն չափը310`000 — 3`000`000 ՀՀ դրամ
  5Վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույքը14 %
  6Վարկի փաստացի տարեկանտոկոսադրույքը15,68 – 16,59%
  7Վարկի անվանականտոկոսադրույքի տեսակըՀաստատուն տոկոսադրույք
  8Վարկի մարման ժամկետը60 ամիս
  9Վարկի մարման եղանակըՎարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված 6-12 ամիս (Վարկառուի ցանկության դեպքում), տոկոսների վճարումը՝ ամսական:Արտոնյալ ժամկետից հետո՝ ամբողջությամբ վճարվող անուիտետային կամ մայր գումարի հավասարաչափ ամսական մարումներով
  10Մարումների հաճախականությունըԱմսական
  11Վարկի սպասարկմանմիանվագ վճարՏրամադրված վարկի  գումարի  1,5%-ը, բայց ոչ պակաս 10`000 ՀՀ դրամից
  12Վարկի սպասարկման ամսեկան վճարՉի սահմանվում
  13Հայտի ուսումնասիրությունԱնվճար
  14Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
  15Վարկի տրամադրման եղանակըԱնկանխիկ
  16Վարկի վաղաժամկետ մարումԼրացուցիչ վճարներ չեն գանձվում
  17ԱպահովագրությունՉի պահանջվում
  18Վարկի ապահովվածությանմիջոցներ
  • Երաշխավորներ` 1-ից 3 ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ (կախված վարկի չափից),
  • Անշարժ գույքի ձեռքբերման իրավունքը և կառուցապառողի հատուկ հաշվին առկա միջոցները
  19Ժամկետանց պարտավորությունների համար նախատեսված տուժանքՈւշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
  20ԱպահովագրությունՉի պահանջվում
  21ՎարկավորմանտարածաշրջանըՀիմնականում ք.Երևան (բացառությամբ՝ ԿԵՆՏՐՈՆ համայնքի), ք.Աբովյան, ք.Էջմիածին, գ. Ջրվեժ, գ. Ձորաղբյուր, գ.Առինջ
  22Այլ պայմաններ
  • Վարկառուն/համավարկառուները պետք է լինեն ՀՀ քաղաքացի
  • Տրամադրված վարկի գումարի նվազագույնը 40 %-ը պետք է ուղղված լինի էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված միջոցառումների, նյութերի/պարագաների ձեռքբերմանը, որից 20%-ը կարող է ուղղվել էներգախնայող կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերմանը

  Փաստաթղթերի ցանկ

  Առանց գրավի բնակարանային միկրովարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հիմնական ցանկՆախնական փաստաթղթերՎարկային կոմիտեի դրական որոշումից հետո
  Դիմումատուի անձնագրի (կամ նույնականացման քարտի) և սոցիալական քարտի պատճենները՝ բնօրինակների  հետ միասին  
  Ամուսնության և երեխաների ծննդյան վկայական(ներ)ի պատճեն(ներ)ը բնօրինակ(ներ)ի հետ միասին (առկայության դեպքում)  
  Ընտանիքի անդամ(ներ)ի անձնագր(եր)ի (կամ նույնականացման քարտ(եր)ի) պատճեն(ներ)ը՝ բնօրինակ(ներ)ի հետ միասին  
  Երաշխավոր(ներ)ի անձնագր(եր)ի (կամ նույնականացման քարտ(եր)ի) պատճեն(ներ)ը՝ բնօրինակ(ներ)ի հետ միասին 
  Տեղեկանք աշխատավայրից զբաղեցված պաշտոնի և աշխատավարձի չափի վերաբերյալ դիմումատուի, ընտանիքի անդամների և երաշխավոր(ներ)ի) /Ընկերության կողմից ընդունելի ձևով/Տրվում է ներրկայացնելու <<Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ>> ՓԲԸ, նշումով Գլխավոր հաշվապահի և տօրենի ստորագրությամբ ու կնիքով  
    Դիմումատուի աշխատանքային գրքույկի և/կամ աշխատանքային պայմանագրիպատճեն(ներ)ը (մասնագետի պահանջով)  
  Այլ եկամուտը հիմնավորող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում) 
  Դիմումատուի և երաշխավոր(ներ)ի վերջին կոմունալ վճարումների կտրոնները  
  Սեփականության վկայական և տեխ. անձնագիր (առկայության դեպքում) 
  Դիմումատուի և երաշխավոր(ներ)ի էլեկտրոնային հասցեները (e-mail) 
  Գործող վարկային պայմանագր(եր)ի պատճեն(ներ)ը (մասնագետի պահանջով)  
  Այլ փաստթղթեր (մասնագետի պահանջով) 
  Յուրաքանչյուր կոնկրետ վարկի դեպքում Ընկերության վարկային մասնագետը կարող է փոփոխություն մտցնել վերը նշված պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների հիմնական ցանկում։ hեռ՝ 010 -57-21-71ecredit.aminfo@expresscredit.am

  Ընդհանուր դրույթներ

  Ընդհանուր դրույթներ

  Քաղվածքների, տեղեկանքների և լրացուցիչ ծառայությունների սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամաբ՝ https://ecredit.am/lracucich-tsarayutyunneri-sakagner/։

  Վարկի տոկոսադրույքները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Հաճախորդի համար տոկոսագումարները, վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է օգտագործելով հետևյալ բանաձևը։

  որտեղ`

   

  A – վարկի սկզբնական գումարը

  n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը

  N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը

  Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը

  Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով

  i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը։

  Վաղաժամկետ մարում

  Հաճախորդն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու վարկային պայմանագիրը դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե վարկային պայմանագրով ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ (մտածելու ժամանակ): Այդ դեպքում հաճախորդը պարտավոր է վարկի գումարն օգտագործելու համար Վարկային կազմակերպությանը վճարել տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են վարկային պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան: Վարկային պայմանագրի լուծման հետ կապված որևէ այլ հատուցում հաճախորդից պահանջվել չի կարող:

  Հաճախորդն իրավունք ունի վարկային պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարել (մարել)՝ անկախ այն հանգամանքից, թե նման իրավունք վարկային պայմանագրով նախատեսված է, թե ոչ:

  Վարկային պայմանագրով ունեցած պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարելու (մարելու) դեպքում համամասնորեն կնվազեցվի/կվերադարձվի վարկավորման ընդհանուր ծախսը, այդ թվում՝ վարկային պայմանագրի համաձայն վճարման ենթակա ընդհանուր տոկոսագումարը և կրեդիտի տրամադրման վճարը:

  Վարկային հայտի որոշման և վարկի տրամադրման ժամանակահատվածը

  Վարկային հայտի պատասխանը տրամադրվում է 1-2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ վարկը հաստատվելուց հետո տրչամադրվում է առավելգույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում(կախված վարկատեսակից)։

  Տույժեր և տուգանքներ

  Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Վարկային կազմակերպությանը վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13%-ի չափով՝ ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար:

  Ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումները իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ` — տույժ/տուգանք — տոկոսագումար — մայր գումար:

  Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ սահմանված չեն:

  Երաշխավորության վերաբերյալ բացատրական տեղեկատվություն

  Եթե վարկառուն չկատարի իր պարտավորությունները, ապա երաշխավորն է վճարելու նրա փոխարեն, վատանալու է նաև երաշխավորի վարկային պատմությունը և հնարավոր է՝ երաշխավորը զրկվի իր սեփական գույքից:

  Երաշխավորն իրավունք ունի՝

  • Ցանկացած ժամանակ Վարկային կազմակերպությունից պահանջել տեղեկատվություն վարկի մնացորդի չափի մասին,
  • Վարկառուից հետ ստանալու իր կողմից վարկի համար վճարած գումարները, ինչպես նաև վարկառուի փոխարեն կրած այլ վնասները:

  Գրավի գնահատում

  Գրավադրվող անշարժ և շարժական գույքը ենթակա է գնահատման Վարկային կազմակերպության հետ համագործակցող գույքի գնահատում իրականացնող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից: Գնահատող ընկերության ընտրությունը կատարվում է հաճախորդի կողմից: Գույքի շուկայական/իրացվելի արժեքի գնահատման հաշվետվությունը վավեր է տրման օրվանից 2 ամսվա ընթացքում: Անհրաժեշտության դեպքում (օրինակ՝ շուկայում գների փոփոխություն) կարող է պահանջվել լրացուցիչ գնահատում:

  Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

  Վարկային կազմակերպությունը կարող է պահանջել գրավադրվող գույքի ապահովագրություն` ելնելով ֆինանսավորման նպատակից, գործարքից կամ գրավադրվող գույքի նկարագրից:

  Ավտոտրանսպորտային միջոցների գրավադրման դեպքում կիրառվում է Կասկո ապահովագրություն:

  Ապահովագրությունն իրականացվում է գնահատված շուկայական արժեքի չափով` ֆինանսավորման ամբողջ ժամանակահատվածի համար (եթե Վարկային կազմակերպության որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ), Վարկային կազմակերպության հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերության կողմից:

  Ձեր գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք ձեր տոկոսագումարների և մայր գումարի մարումները:

  Վարկային պարտավորությունների չկատարման և գրավի հաշվին վարկային պարտավորությունները մարելու դեպքում՝ գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պարտավորությունների մարում վարկառուի և/կամ երաշխավորի(ների)/համավարկառուի/ների/ այլ գույքի հաշվին:

  ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ պահանջները բավարարելու նպատակով գրավ դրված գույքի նկատմամբ արտադատական կարգով բռնագանձում կարող է տարածվել ԳՐԱՎԱՏՈՒԻ՝ Գրավի պայմանագրով, և ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ՝ Վարկային պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն իրենց պատասխանատվության շրջանակներում չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու դեպքում’ սույն կանոնների 2-4 կետերի համաձայն:

  Արտադատական կարգով գրավադրված գույքն իրացվում է, եթե Գրավի պայմանագրով ԳՐԱՎԱՏՈՒՆ տալիս է իր համաձայնությունը և իրավունք է վերապահում ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻՆ սույն կանոնների 1 կետում նշված բռնագանձման հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում գրավադրված անշարժ գույքն իրացնել առանց դատարան դիմելու և իրացման հաշվին բավարարել գրավով ապահովված պահանջն ամբողջ ծավալով, ինչպես նաև՝ գրավադրված անշարժ գույքն առանց դատարան դիմելու հիմնական պարտավորության համապատասխան չափի դիմաց ի սեփականություն հանձնել ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻՆ կամ վերջինիս կողմից նշված անձին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

  Սույն կանոնների 1 կետում նշված բռնագանձման հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒՆ գրավոր՝ պատշաճ ձևով ծանուցում է ԳՐԱՎԱՏՈՒԻՆ գրավադրված անշարժ գույքի վրա բռնագանձում տարածելու մասին (բռնագանձման ծանուցում): Բռնագանձման ծանուցումը ԳՐԱՎԱՏՈՒԻՆ հանձնելուց երկու ամիս հետո ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒՆ իրավունք ունի ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 195 հոդվածի պահպանմամբ ԳՐԱՎԱՏՈՒԻ անունից իրացնելու գրավադրված գույքն ուղղակի վաճառքի կամ հրապարակային սակարկությունների միջոցով՝ «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:

  Բռնագանձման ծանուցումը ԳՐԱՎԱՏՈՒԻՆ հանձնելուց երկու ամսվա ընթացքում ԳՐԱՎԱՏՈՒՆ պարտավորվում է գրավադրված գույքը հանձնել ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻՆ:

  Գրավադրված գույքի իրացման գործընթացի տևողությունը չի կարող հիմք հանդիսանալ Վարկային պայմանագրով ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ նկատմամբ ստանձնած ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ պարտավորությունների աճի դադարեցման համար: Ընդ որում՝ գրավի առարկայի իրացման գումարի հաշվին մարվում են գրավի առարկայի իրացման օրվա դրությամբ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ նկատմամբ ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ ունեցած ողջ պահանջներն իրենց ամբողջ ծավալով, իսկ գրավի հաշվին պահանջը չբավարարվելու դեպքում՝ մնացորդ գումարները կարող են բռնագանձվել ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ այլ գույքից:

  ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ պահանջները բավարարելու նպատակով գրավ դրված գույքի նկատմամբ դատական կարգով բռնագանձում կարող է տարածվել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

  ՀԻՇԵՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ:

   Վարկային հայտի որոշման և վարկի տրամադրման ժամանակահատվածը

  Վարկային հայտի պատասխանը տրամադրվում է 1-2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ վարկը հաստատվելուց հետո տրչամադրվում է առավելգույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում(կախված վարկատեսակից)։


  • ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ` 20 միլիոն ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել վարկի տրամադրման դեպքում վարկի տրամադրման պայմանները որոշվում է Ընկերության վարկային կոմիտեի կողմից։
  • ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:
   
  • ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 1-3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ(  https://acra.am/?lang=hy):
   
  • ՈՒՇԱԴՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ՝ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ։
   
  • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ։ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:
   
  • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ:
   
  • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՎՃԱՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՓՈԽԱՐԵՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱև ՎԱՏԱՆԱԼՈՒ Է ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԸ ԶՐԿՎԻ ԻՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻՑ:
   
  • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ`այստեղ:
   ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԻՆ ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ Է 365 ՕՐ։
   ՏՈԿՈՍՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ՎԱՐԿԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ։

  • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`<<ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ>> ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ     ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ ԵՎ ՁԵԶ   ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է` fininfo.am:
   
  • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՍՊԱՌՈՂՆ/ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ/ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ ԱՌԱՆՑ ՈՐևԷ ՊԱՏՃԱՌԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻՈՐԵՆ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ԴՐԱ ԿՆՔՄԱՆԸ ՀԱՋՈՐԴՈՂ 7 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ, ԵԹԵ ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԱՎԵԼԻ ԵՐԿԱՐ ԺԱՄԿԵՏ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՉԷ(ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ)։ ԱՅԴ ԴԵՊՔՈՒՄ ՍՊԱՌՈՂԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ԿՐԵԴԻՏԻ ԳՈՒՄԱՐԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՈՂԻՆ ՎՃԱՐԵԼ ՏՈԿՈՍՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ։ ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՈՐևԷ ԱՅԼ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՊԱՌՈՂԻՑ ՊԱՀԱՆՋՎԵԼ ՉԻ ԿԱՐՈՂ։
   
  • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ <<ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ և ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՍԻՆ>> ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՊԱՏՇԱՃ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱՐՈՂ Է ՍՊԱՌՈՂԻՑ <<ՃԱՆԱՉԻՐ ՔՈ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻՆ>>(<<KNOW YOU CUSTOMER>>) ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՊԱՀԱՆՋԵԼ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԿԱՄ ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱև ԲԱՆԱՎՈՐ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՐՑԵՐ ՏԱԼ ՍՊԱՌՈՂԻՆ։
   
  • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՈՐՊԵՍ ՎԱՐԿԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ՊԱՀԱՆՋԵԼ ՆԱև ԱՅԼ ԱՆՁԻ/ԱՆՁԱՆՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ(ՆԵՐԸ) և/ԿԱՄ ՀԱՄԱՎԱՐԿԱՌՈՒ։
   
  • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՔԱՂՎԱԾՔՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿՆԵՐԻ, ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐԻ և ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ և ՍԱԿԱԳՆԵՐԻՆ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼ ՀԵՏևՅԱԼ ՀՂՄԱՄԲ՝ https://ecredit.am/lracucich-tsarayutyunneri-sakagner/