Էքսպրես Կրեդիտ

<Էքսպրես Կրեդիտ ՈւՎԿ> ՓԲԸ կողմից մատուցվող լրացուցիչ ծառայությունների սակագներ

1Վճարունակության հատկանիշներով հնամաշ, նկարազարդված, պատռված դրամանիշների փոխանակում
ՀՀ դրամ2%
ԱՄՆ դոլար, Եվրո3%
2Փաստաթղթերի կրկնօրինակների տրամադրում(յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)
պայմանագրի կնքմանը հաջորդող  3 ամիսների ընթացքում1՝000 դրամ
պայմանագրի կնքմանը հաջորդող 4-12 ամիսների ընթացքում2`000 դրամ
պայմանագրի կնքմանը հաջորդող 13-24 ամիսների ընթացքում3՝000 դրամ
պայմանագրի կնքմանը հաջորդող 25-րդ ամսից հետո5՝000 դրամ
3Քաղվածքների տրամադրում
Վարկի ընթացիկ վճարման օրը(կամ վարկի ամբողջական մարման օրը)անվճար
Վարկի ամբողջական մարման օրվանից հետո 12 ամսվա ընթացքում3՝000 դրամ
Վարկի ամբողջական մարման օրվանից 12-րդ ամսից հետո5՝000 դրամ
4Քաղվածքների առաքում էլեկտրոնային փոստով / գործող վարկերի համարանվճար
Քաղվածքների առաքում էլեկտրոնային փոստով / վարկի ամբողջական մարման օրվանից հետո 2՝000 դրամ
5Տեղեկանքների կամ այլ տեղեկության տրամադրում
Վարկի գործողության ընթացքում3՝000 դրամ
Մարված վարկերի համար5՝000 դրամ
6Գրավադրված գույքի վարձակալությամբ տրամադրելու համաձայնության տրամադրումՎարկի մնացորդի 0.15%
7Գրավադրված գույքի վաճառքի թույլտվության տրամադրումՎարկի մնացորդի 0.2%
8Աճուրդավարի վարձատրության չափ(Սույն սակագինը գործում է այն վարկային պայմանագրերի համար, որոնցում սահմանված չէ աճուրդավարի վարձատրության վճար )10՝000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր անցկացված, այդ թվում՝ չկայացած աճուրդի համար
9Եթե Ընկերության հաճախորդը դիմում է այլ ծառայություն ստանալու խնդրանքով, որը նախատեսված չէ սույն ծառայությունների ցանկում, ապա այդ ծառայության համար կարող է սահմանվել այլ սակագին