Էքսպրես Կրեդիտ

Հաշվետվություններ

Տարեկան Ֆինանսական Հաշվետվություններ

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

<<Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ>> ՓԲ Ընկերությունը, համաձայն իր կանոնադրության, հրապարակային օֆերտայի միջոցով փոխառություններ չի ներգրավում, եւ Ընկերության վրա չեն տարածվում ընդհանուր կապիտալի համարժեքության, մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափի նորմատիվները (համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի կանոնակարգ 14-ի):