ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ՄԱՏՉԵԼԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ
  1Վարկի նպատակըբնակարանի (բնակելի տան) ձեռքբերում բնակության նպատակով
2Վարկի արժույթըՀՀ դրամ (AMD)
3Վարկի նվազագույն ևառավելագույն չափը
 1. 5՝000՝000 — 27՝750՝000 ՀՀ դրամ՝ կառուցապատողից ձեռքբերվող անշարժ գույքի գնի մինչև 80%,
 2. 5՝000՝000 – 22`500`000  ՀՀ դրամ՝ երկրորդային շուկայից  ձեռքբերվող անշարժ գույքի գնի մինչև 70%
4Վարկի անվանականտարեկան տոկոսադրույքը
 • 8%, որից  2% -ը սուբսիդավորվում է ՀՀ ֆին. Նախարարության կողմից, ք.Երևանում բնակարանի(բնակելի տան) ձեռքբերման դեպքում
 • 7%, որից 4%-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ ֆին. Նախարարության կողմից,                ՀՀ մարզերում բնակարանի (բնակելի տան) ձեռքբերման դեպքում
 • 7.5 % (առաջնային շուկայից՝ կառուցապատողից անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկերի դեպքում, որը չի սուբսիդավորվում)
5Վարկի փաստացիտարեկան տոկոսադրույքը
 • 9,09-9,85% (սուբսիդավորման դեպքում՝ 6,91-7,63%) ք.Երևանում բնակարանի ձեռքբերման դեպքում
 • 8,01-8,73% (սուբսիդավորման դեպքում՝ 3,72-4,39%) ՀՀ մարզերում բնակարանի ձեռքբերման դեպքում
 • 8,51-9,29% առաջնային շուկայից բնակարանի ձեռքբերման դեպքում
6Վարկի անվանականտոկոսադրույքի տեսակըՀաստատուն տոկոսադրույք
7Վարկի մարման ժամկետը120 — 144 ամիս
8Վարկի ապահովվածությանմիջոցներ
 • Անշարժ գույք ք.Երևանում, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ընդունելի այլ վայրերում
 • Երաշխավոր (Վարկային կոմիտեի որոշմամբ)
9Վարկ/գրավ առավելագույնհարաբերակցությունՄինչև 92,5 %
10Ձեռքբերվող անշարժ գույքի առավելագույն արժեքը(կառուցապատողից)Ոչ ավելի, քան 30 միլիոն ՀՀ դրամ և միևնույն ժամանակ գնահատված շուկայական արժեքը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 31 միլիոն ՀՀ դրամը
11Ձեռքբերվող անշարժ գույքի առավելագույն արժեքը(երկրորդային շուկայից)Ոչ ավելի, քան 25 միլիոն ՀՀ դրամ և միևնույն ժամանակ գնահատված շուկայական արժեքը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 26 միլիոն ՀՀ դրամը
12Ձեռք բերվող անշարժ գույքի գնի լրացուցիչ սահմանափակումԱնշարժ գույքի ձեռքբերման գինը և գնահատված արժեքը համեմատվում են ՀՀ Ազգային Վիճակագրական Ծառայության կողմից հրապարակվող անշարժ գույքի միջին գների հետ (վերջին հրապարակված տվյալների հետ)`հաշվի առնելով բնակարանի մակերեսը և գտնվելու վայրը։ Մասնավորապես, բնակարանի մակերեսի և տվյալ տարածքի համար մեկ քառակուսի մետրի միջին արժեքի արտադրյալը չպետք է գերազանցի 26 միլիոն(երկրորդային շուկայից) և 31 միլիոն ՀՀ դրամը(կառուցապատողից):
13Կանխավճար1. առնվազն 30%  Երևան քաղաքում և մարզերում տրամադրվող վարկերի համար (երկրորդային շուկայից անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում)* տրամադրված վարկերի համար կանխավճարը կարող է կազմել 10%, եթե`
 • բացի ձեռքբերվող անշարժ գույքից գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք: Ընդ որում, տրամադրվող վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված բոլոր անշարժ գույքերի արժեքի 70%-ը, բայց ոչ ավել քան 22՝500`000 ՀՀ դրամը` անկախ գրավադրված բոլոր անշարժ գույքերի արժեքից, կամ
 • բացի ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավից,  վարկ ստանալու դիմումը ներկայացնելու պահին տրամադրվում է նաև երաշխավորություն ՀՀ խոշոր հարկատուների ցուցակում ընդգրկված 1-300 տեղերը զբաղեցնող ձեռնարկությունների (կազմակերպությունների) կողմից, կամ
 • առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն՝ ձեռքբերվող անշարժ գույքի արժեքի 30 %-ի և վարկառուի կողմից կատարված 10 % (կամ ավել) կանխավճարի տարբերության չափով:
 • 2. առնվազն 20% Երևան քաղաքում և մարզերում տրամադրվող վարկերի համար (առաջնային շուկայից՝ կառուցապատողից անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում)* տրամադրված վարկերի համար կանխավճարը կարող է կազմել 7,5 %, եթե`
 • բացի ձեռքբերվող անշարժ գույքից գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք: Ընդ որում, տրամադրվող վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված բոլոր անշարժ գույքերի արժեքի 80%-ը, բայց ոչ ավել քան 27`750`000 ՀՀ դրամը` անկախ գրավադրված բոլոր անշարժ գույքերի արժեքից, կամ
 • բացի ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավից,  վարկ ստանալու դիմումը ներկայացնելու պահին տրամադրվում է նաև երաշխավորություն ՀՀ խոշոր հարկատուների ցուցակում ընդգրկված 1-300 տեղերը զբաղեցնող ձեռնարկությունների(կազմակերպությունների) կողմից, կամ
 • առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն՝ ձեռքբերվող անշարժ գույքի արժեքի 20 %-ի և վարկառուի կողմից կատարված 7,5  % (կամ ավել) կանխավճարի տարբերության չափով:
14Վարկի մարման եղանակըԱմսական անուիտետային մարումներ
15Մարումների հաճախականությունըԱմսական
16Վարկի սպասարկմանմիանվագ վճարՎարկի գումարի  1%-ը, բայց ոչ պակաս  50՝000 ՀՀ դրամից
17Վարկի սպասարկման ամսեկան վճարՉի սահմանվում
18Հայտի ուսումնասիրության վճարՉի սահմանվում
19Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
20Վարկի տրամադրմանեղանակըԱնկանխիկ
21Վարկի վաղաժամկետմարումԼրացուցիչ վճարներ չեն գանձվում
22Ապահովագրություն
 • ձեռքբերվող անշարժ գույքի ապահովագրություն` վարկի գումարի  0,15%-0,18% տարեկան
 • վարկառուի և համավարկառուների(առկայության դեպքում) ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից` վարկի գումարի  0,15%-0,18% տարեկան
 • չվճարված կանխավճարի ապահովագրություն – կանխավճարի 1,8%-2%
23Ժամկետանցպարտավորություններիհամար նախատեսվածտուժանքՈւշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
24Այլ պայմաններ1. Վարկառու կարող են լինել`
 • ՀՀ քաղաքացի կամ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձ, ում ամուսինը հանդիսանում է ՀՀ քաղաքացի, և միևնույն ժամանակ նրանց գումարային տարիքը չի գերազանցում 70-ը
 • 18-35 (ներառյալ) տարեկան ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ, առնվազն մեկ երեխա ունեցող և ամուսին չունեցող միայնակ ծնողները
2.Վարկառուի և համավարկառուի(առկայության դեպքում) ընդհանուր ամսական զուտ եկամուտը չպետք է գերազանցի 800՝000 ՀՀ դրամը3. Եթե ամուսիններից որևէ մեկն ունի սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող բնակելի անշարժ գույք, ապա այդ հասցեում հաշվառված անձանց 1 շնչի հաշվով բաժնեմասը չպետք է գերազանցի 18 քմ:4. Վարկ/գրավ գործակցի հաշվարկման ժամանակ պետք է հիմք ընդունել անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված արժեքներից նվազագույնը5. Կանխավճարի ապահովագրությունը կդադարի գործել այն պահից, երբ վարկ գրավ հարաբերակցությունը կկազմի 70 % երկրորդային շուկայից բնակարանի ձեռքբերման դեպքում և 80 %՝  առաջնային շուկայից(կառուցապատողից) բնակարանի ձեռքբերման դեպքում:
25Հնարավոր այլ ծախսեր
 • Նոտարական վավերացման հետ կապված ծախսեր (15`000-25`000 ՀՀ դրամ)
 • Անշարժ գույքի պետական կադաստրի հետ կապված ծախսեր (37՝000-85՝000 ՀՀ դրամ)
 • Գույքի գնահատում( 15`000-20`000 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի տեսակից)