ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ՄԱՏՉԵԼԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ
 1Վարկի տեսակը«Մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին» պետական նպատակային ծրագրի շրջանակներում անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող հիփոթեքային վարկ
 2Վարկի նպատակըբնակարանի (բնակելի տան) ձեռքբերում բնակության նպատակով
3Վարկի արժույթըՀՀ դրամ (AMD)
4Վարկի նվազագույն ևառավելագույն չափը
 1. 5՝000՝000 – 22`500`000  ՀՀ դրամ՝ երկրորդային շուկայից անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկերի դեպքում;  ձեռքբերվող անշարժ գույքի մինչև 70%)
 2. 5՝000՝000 — 27՝750՝000 ՀՀ դրամ՝ առաջնային շուկայից (կառուցապատողից) անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկերի դեպքում; ձեռքբերվող անշարժ գույքի մինչև 80%)
 5Վարկի անվանականտարեկան տոկոսադրույքը
 • 8%, որից  2% -ը սուբսիդավորվում է ՀՀ ֆին. Նախարարության կողմից, ք.Երևանում բնակարանի(բնակելի տան) ձեռքբերման դեպքում
 • 7%, որից 4%-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ ֆին. Նախարարության կողմից,    ՀՀ մարզերում բնակարանի (բնակելի տան) ձեռքբերման դեպքում
 • 7.5 % (առաջնային շուկայից՝ կառուցապատողից անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկերի դեպքում, որը չի սուբսիդավորվում)
6Վարկի փաստացիտարեկան տոկոսադրույքը
 • 9,09-9,85% (սուբսիդավորման դեպքում՝ 6,91-7,63%) ք.Երևանում բնակարանի ձեռքբերման դեպքում
 • 8,01-8,73% (սուբսիդավորման դեպքում՝ 3,72-4,39%) ՀՀ մարզերում բնակարանի ձեռքբերման դեպքում
 • 8,51-9,29% առաջնային շուկայից բնակարանի ձեռքբերման դեպքում
7Վարկի անվանականտոկոսադրույքի տեսակըՀաստատուն տոկոսադրույք
8Վարկի մարման ժամկետը120 — 144 ամիս
9Վարկի ապահովվածությանմիջոցներ
 • Անշարժ գույք ք.Երևանում, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ընդունելի այլ վայրերում
 • Երաշխավոր (Վարկային կոմիտեի որոշմամբ)
10Վարկ/գրավ առավելագույնհարաբերակցություն92,5 %
11Ձեռքբերվող անշարժ գույքի առավելագույն արժեքը
 1. Ձեռքբերման արժեքը` ոչ ավելի, քան 25 միլիոն ՀՀ դրամ և միևնույն ժամանակ գնահատված շուկայական արժեքը` ոչ ավելի, քան 26 միլիոն ՀՀ դրամը (երկրորդային շուկայից ձեռքբերելու դեպքում)
 2. Ձեռքբերման արժեքը` ոչ ավելի, քան 30 միլիոն ՀՀ դրամ և միևնույն ժամանակ գնահատված շուկայական արժեքը` ոչ ավելի, քան 31 միլիոն ՀՀ դրամը (առաջնային շուկայից՝ կառուցապատողից ձեռքբերելու դեպքում)Ձեռքբերվող անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված արժեքները համեմատվում են ՀՀ Ազգային Վիճակագրական Ծառայության կողմից հրապարակվող անշարժ գույքի միջին գների հետ (վերջին հրապարակված տվյալների հետ)`հաշվի առնելով բնակարանի մակերեսը և գտնվելու վայրը։ Մասնավորապես, բնակարանի մակերեսի և տվյալ տարածքի համար մեկ քառակուսիմետրի միջին արժեքի արտադրյալը չպետք է գերազանցի համապատասխանաբար 26 միլիոն և 31 միլիոն ՀՀ դրամը:
12Կանխավճար1. առնվազն 30%  ՀՀ Երևան քաղաքում և մարզերում տրամադրվող վարկերի համար (երկրորդային շուկայից անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում)* տրամադրված վարկերի համար կանխավճարը կարող է կազմել 10%, եթե`
 • բացի ձեռքբերվող անշարժ գույքից գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք: Ընդ որում, տրամադրվող վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված բոլոր անշարժ գույքերի արժեքի 70%-ը, բայց ոչ ավել քան 22՝500`000 ՀՀ դրամը` անկախ գրավադրված բոլոր անշարժ գույքերի արժեքից, կամ
 • բացի ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավից,  վարկ ստանալու դիմումը ներկայացնելու պահին տրամադրվում է նաև երաշխավորություն ՀՀ խոշոր հարկատուների ցուցակում ընդգրկված 1-300 տեղերը զբաղեցնող ձեռնարկությունների (կազմակերպությունների) կողմից, կամ
 • առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն՝ ձեռքբերվող անշարժ գույքի արժեքի 30 %-ի և վարկառուի կողմից կատարված 10 % (կամ ավել) կանխավճարի տարբերության չափով:
2. առնվազն 20%  ՀՀ Երևան քաղաքում և մարզերում տրամադրվող վարկերի համար (առաջնային շուկայից՝ կառուցապատողից անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում)
* տրամադրված վարկերի համար կանխավճարը կարող է կազմել 7,5 %, եթե`
 • բացի ձեռքբերվող անշարժ գույքից գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք: Ընդ որում, տրամադրվող վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված բոլոր անշարժ գույքերի արժեքի 80%-ը, բայց ոչ ավել քան 27`750`000 ՀՀ դրամը` անկախ գրավադրված բոլոր անշարժ գույքերի արժեքից, կամ
 • բացի ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավից,  վարկ ստանալու դիմումը ներկայացնելու պահին տրամադրվում է նաև երաշխավորություն ՀՀ խոշոր հարկատուների ցուցակում ընդգրկված 1-300 տեղերը զբաղեցնող ձեռնարկությունների(կազմակերպությունների) կողմից, կամ
 • առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն՝ ձեռքբերվող անշարժ գույքի արժեքի 20 %-ի և վարկառուի կողմից կատարված 7,5  % (կամ ավել) կանխավճարի տարբերության չափով:
13Վարկի մարման եղանակըԱմսական անուիտետային մարումներ
14Մարումների հաճախականությունըԱմսական
15Վարկի սպասարկմանմիանվագ վճարՎարկի գումարի  1%-ը, բայց ոչ պակաս  50՝000 ՀՀ դրամից
16Վարկի սպասարկման ամսեկան վճարՉի սահմանվում
17Հայտի ուսումնասիրությունԱնվճար
18Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
 19Վարկի տրամադրմանեղանակըԱնկանխիկ
20Վարկի վաղաժամկետմարումԼրացուցիչ վճարներ չեն գանձվում
21Ապահովագրություն
 • ձեռքբերվող անշարժ գույքի ապահովագրություն` վարկի գումարի չափով (0,15%-0,18%)
 • վարկառուի և համավարկառուների(առկայության դեպքում) ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից` վարկի գումարի չափով (0,15%-0,18%)
 • չվճարված կանխավճարի ապահովագրություն(1,8%-2%)
22Ժամկետանցպարտավորություններիհամար նախատեսվածտուժանքՈւշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
23Այլ պայմաններ1. Վարկառու կարող են լինել`
 • ՀՀ քաղաքացի կամ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձ, ում ամուսինը հանդիսանում է ՀՀ քաղաքացի, և միևնույն ժամանակ նրանց գումարային տարիքը չի գերազանցում 70-ը
 • 18-35 (ներառյալ) տարեկան ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ, առնվազն մեկ երեխա ունեցող և ամուսին չունեցող միայնակ ծնողները
2.Վարկառուի և համավարկառուի(առկայության դեպքում) ընդհանուր ամսական զուտ եկամուտը չպետք է գերազանցի 800՝000 ՀՀ դրամը3. Եթե ամուսիններից որևէ մեկն ունի սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող բնակելի անշարժ գույք, ապա այդ հասցեում հաշվառված անձանց 1 շնչի հաշվով բաժնեմասը չպետք է գերազանցի 18 քմ:4. Վարկ/գրավ գործակցի հաշվարկման ժամանակ պետք է հիմք ընդունել անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված արժեքներից նվազագույնը5. Կանխավճարի ապահովագրությունը կդադարի գործել այն պահից, երբ վարկ գրավ հարաբերակցությունը կկազմի 70 % երկրորդային շուկայից բնակարանի ձեռքբերման դեպքում և 80 %՝  առաջնային շուկայից(կառուցապատողից) բնակարանի ձեռքբերման դեպքում:
24Հնարավոր այլ ծախսեր
 • Նոտարական վավերացման հետ կապված ծախսեր (15`000-25`000 ՀՀ դրամ)
 • Անշարժ գույքի պետական կադաստրի հետ կապված ծախսեր (37՝000-85՝000 ՀՀ դրամ)
 • Գույքի գնահատում( 15`000-20`000 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի տեսակից)