Անշարժ գույքի գրավադրմամբ վերանորոգման նպատակով վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հիմնական ցանկՆախնական փաստաթղթերՎարկային կոմիտեի դրական որոշումից հետո
Դիմումատուի անձնագրի (կամ նույնականացման քարտի) և սոցիալական քարտի պատճենները՝ բնօրինակների  հետ միասին 
Ամուսնության և երեխաների ծննդյան վկայական(ներ)ի պատճեն(ներ)ը բնօրինակ(ներ)ի հետ միասին (առկայության դեպքում)
Ընտանիքի անդամ(ներ)ի անձնագր(եր)ի (կամ նույնականացման քարտ(եր)ի) պատճեն(ներ)ը՝ բնօրինակ(ներ)ի հետ միասին
Գրավի սեփականատիրոջ(սեփականատերերի) անձը հաստատող փաստաթղթեր (մասնագետի պահանջով)(Անձնագրեր, ամուսնության վկայականի և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ բնօրինակները և պատճենները) 
Երաշխավոր(ներ)ի անձնագր(եր)ի (կամ նույնականացման քարտ(եր)ի) պատճեն(ներ)ը՝ բնօրինակ(ներ)ի հետ միասին
Որպես գրավ առաջարկվող անշարժ գույքի սեփականության վկայականի և տրամադրման հիմք(եր)ի պատճենները 
Տեղեկանք աշխատավայրից զբաղեցված պաշտոնի և աշխատավարձի չափի վերաբերյալ դիմումատուի, ընտանիքի անդամների և երաշխավոր(ներ)ի) /Ընկերության կողմից ընդունելի ձևով/Տրվում է ներրկայացնելու <<Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ>> ՓԲԸ, նշումով Գլխավոր հաշվապահի և տօրենի ստորագրությամբ ու կնիքով 
Այլ եկամուտը հիմնավորող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
Վերանորոգման աշխատանքների նախահաշիվ
Դիմումատուի և երաշխավոր(ներ)ի վերջին կոմունալ վճարումների կտրոնները
Այլ սեփականության վկայական և տեխ. անձնագիր (առկայության դեպքում)
Դիմումատուի, գրավատու(ներ)ի և երաշխավոր(ներ)ի էլեկտրոնային հասցեները  (e-mail)
Գործող վարկային պայմանագր(եր)ի պատճեն(ներ)ը (մասնագետի պահանջով)
Գրավի առարկայի գույքահարկի վճարման անդորրագիրը
Տեղեկանք գրավադրվող անշարժ գույքի հասցեում հաշվառվածների վերաբերյալ(Ձև 3, չի վերադարձվում)
Տեղեկանք անշարժ գույքի Կադաստրից, որ որպես գրավ առաջարկվող անշարժ գույքը կալանքի, արգելանքի, գրավի տակ չէ, վարձակալությամբ հանձնված չէ, և դրա պատճենը(Չի վերադարձվում) 
Գրավադրվող գույքի գնահատման եզրակացություն (ըստ անհրաժեշտության) 
Այլ փաստթղթեր (մասնագետի պահանջով) 
 Յուրաքանչյուր կոնկրետ վարկի դեպքում Ընկերության վարկային մասնագետը կարող է փոփոխություն մտցնել վերը նշված պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների հիմնական ցանկում։hեռ՝ 010 -57-21-71ecredit.aminfo@expresscredit.am