Առանց գրավի սպառողական վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հիմնական ցանկ

Նախնական փաստաթղթերՎարկային կոմիտեի դրական որոշումից հետո
Դիմումատուի անձնագրի (կամ նույնականացման քարտի) և սոցիալական քարտի պատճենները՝ բնօրինակների  հետ միասին

 

Ամուսնության և երեխաների ծննդյան վկայական(ներ)ի պատճեն(ներ)ը բնօրինակ(ներ)ի հետ միասին (առկայության դեպքում)

 

Ընտանիքի անդամ(ներ)ի անձնագր(եր)ի (կամ նույնականացման քարտ(եր)ի) պատճեն(ներ)ը՝ բնօրինակ(ներ)ի հետ միասին

 

Երաշխավոր(ներ)ի անձնագր(եր)ի (կամ նույնականացման քարտ(եր)ի) պատճեն(ներ)ը՝ բնօրինակ(ներ)ի հետ միասին

Տեղեկանք աշխատավայրից զբաղեցված պաշտոնի և աշխատավարձի չափի վերաբերյալ դիմումատուի, ընտանիքի անդամների և երաշխավոր(ներ)ի) /Ընկերության կողմից ընդունելի ձևով/

Տրվում է ներրկայացնելու <<Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ>> ՓԲԸ, նշումով Գլխավոր հաշվապահի և տօրենի ստորագրությամբ ու կնիքով

  Դիմումատուի աշխատանքային գրքույկի և/կամ աշխատանքային պայմանագրի

պատճեն(ներ)ը (մասնագետի պահանջով)

Այլ եկամուտը հիմնավորող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
Դիմումատուի և երաշխավոր(ներ)ի վերջին կոմունալ վճարումների կտրոնները

Սեփականության վկայական և տեխ. անձնագիր (առկայության դեպքում)
Դիմումատուի և երաշխավոր(ներ)ի էլեկտրոնային հասցեները (e-mail)
Գործող վարկային պայմանագր(եր)ի պատճեն(ներ)ը (մասնագետի պահանջով)

Այլ փաստթղթեր (մասնագետի պահանջով)

 

 

Յուրաքանչյուր կոնկրետ վարկի դեպքում Ընկերության վարկային մասնագետը կարող է փոփոխություն մտցնել վերը նշված պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների հիմնական ցանկում։

 

hեռ՝ 010 -57-21-71

ecredit.am

info@expresscredit.am